.

Μνημόνιο οδηγιών προστασίας από φυσικές καταστροφές

Καιρός

Χάρτης Ευρυτανίας


Καταστατικό PDF Εκτύπωση E-mail
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ -
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

[Ίδρυση - Έδρα - Σκοπός]

(άρθρα 1 - 4)

άρθρο 1ο

Ιδρύεται στην Αθήνα Σύλλογος με την επωνυμία «Πανελλήνιος Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυτάνων Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών- Αγροφυλάκων και Πολιτικών Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας». Στους Αστυνομικούς Υπαλλήλους περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες.

άρθρο 2ο

 Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη της Αθήνας, οδός Λ. Γαλατσίου αριθμός 43 - Γαλάτσι.

άρθρο 3ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι: Η ενίσχυση της ευημερίας και προόδου των Ευρυτάνων Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών - Αγροφυλάκων και Πολιτικών Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία, εν αποστρατεία και εν συντάξει και η θεραπεία κατά το δυνατό, των παρουσιαζομένων κάθε φορά αναγκών αυτών. Επιπλέον, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, αλλά και των μελών με την ιδιαίτερή τους πατρίδα. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με άλλους συλλόγους και με κάθε Αρχή ή Υπηρεσία, για την επίλυση προβλημάτων σε όλους τους τομείς, πολιτιστικής, κοινωνικής και υπηρεσιακής φύσης. Η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη των Ευρυτάνων Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών - Αγροφυλάκων και Πολιτικών Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας και η ψυχαγωγία των. Οι δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου πρέπει να προσβλέπουν στην σύνδεση των μελών με τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, στην ανάδειξη των παραδοσιακών χορών μας μέσω χορευτικού συγκροτήματος καθώς και τη στήριξη των Λαογραφικών Μουσείων στο Νομό Ευρυτανίας, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς (Υπουργεία, Νομαρχία, Λαογραφικούς Συλλόγους, Δήμους κ.λπ.) Η διαρκής ευόδωση πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας με τη δημιουργία τράπεζας αίματος των μελών του.

άρθρο 4ο

Σφραγίδες του Συλλόγου

Ο Σύλλογος θα χρησιμοποιεί τις εξής σφραγίδες : μία τετράγωνη η οποία θα φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση της έδρας του Συλλόγου και μία στρογγυλή, με τα ίδια στοιχεία, που μπαίνει πάνω στις υπογραφές του Προέδρου, στα έγγραφα, στελέχη κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη [δικαιώματα - Υποχρεώσεις]

(άρθρα 5-6)

άρθρο 5ο

 Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι Ευρυτάνες Αστυνομικοί - Πυροσβέστες - Λιμενικοί - Αγροφύλακες και Πολιτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας εν ενεργεία, εν αποστρατεία και εν συντάξει, όπου και αν διαμένουν στην Ελλάδα, που κατάγονται, έχουν τόπο συμφερόντων ή υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Νομού Ευρυτανίας. Για τους υπηρετούντες στην Ευρυτανία, που δεν έχουν τόπο συμφερόντων και καταγωγής, διευκρινίζεται ότι άμα τη αποχωρήσει τους από αυτή δύναται να παραμείνουν τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον το επιθυμούν. Για τους αναφερομένους στην παράγραφο (α) του παρόντος οι οποίοι υπηρετούν σε Σώματα ασφαλείας ξένων κρατών μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου δεν έχουν όμως το δικαίωμα της εκλογής των στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον Υπηρετούν σε ξένο Κράτος. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικά μέλη εγγράφονται ανεξαρτήτως φύλου, όσοι είναι Ευρυτάνες Αστυνομικοί - Πυροσβέστες - Λιμενικοί - Αγροφύλακες και Πολιτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας εν ενεργεία, εν αποστρατεία και εν συντάξει. Επίσης και οι εξ αίματος κατιόντες πρώτου βαθμού των ανωτέρω (τέκνα) καθώς και οι σύζυγοι αυτών ανεξάρτητα από το αν κατάγονται από την Ευρυτανία. Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται εκείνοι οι Ευρυτάνες Αστυνομικοί -Πυροσβέστες - Λιμενικοί - Αγροφύλακες και Πολιτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας που κατάγονται από την Ευρυτανία και διαμένουν σε οποιαδήπο-τε χώρα του εξωτερικού και εφόσον είναι εν ενεργεία, εν αποστρατεία ή εν συντάξει. Επίτιμα μέλη αναδεικνύονται εκείνοι που προσφέρουν σημαντική υλική και ηθική βοήθεια σε συνάδελφο Αστυνομικό - Λιμενικό - Πυροσβέστη - Αγροφύλακα και Πολιτικό Υπάλληλο Σώματος Ασφαλείας. Τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, όχι όμως και να ψηφίζουν.

άρθρο 6ο

 Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου οφείλει να υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της αιτήσεώς του στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του η οποία και πρέπει να γίνει σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι αυτοδικαίως έχει γίνει δεκτή η αίτηση του ενδιαφερόμενου και αυτός έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της αίτησής του. Επιπλέον οφείλει να καταβάλει εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, που προσωρινά ορίζεται σε πέντε ευρώ (5,00 €). Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεώνονται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, που προσωρινά ορίζεται σε δέκα ευρώ (10,00 €). Τα παραπάνω ποσά, μπορούν να αυξάνονται, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγκρισή τους, από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη δικαιούνται να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται σαν τέτοια. Υποχρεώνονται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης καθώς και με όσα ορίζονται στο παρόν καταστατικό. Τα μέλη που αντιστρατεύονται το σκοπό του Συλλόγου διαγράφονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Πόροι

(άρθρα 7-8)

άρθρο 7ο

Πόροι του Συλλόγου: Τα δικαιώματα από εγγραφές και συνδρομές των μελών. Τα έσοδα από γιορτές, εκδρομές ή άλλη οποιαδήποτε εκδήλωση (χο-ροεσπερίδες, συνεστιάσεις κ.λπ.) του Συλλόγου. Οι δωρεές μελών και φίλων του Συλλόγου. Οι επιχορηγήσεις από Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και Έσοδα από κληροδοτήματα. Μέρος του αποθεματικού του Συλλόγου (έως 500 € με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για ποσό μεγαλύτερο των 500 € με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση και απόφαση αυτής) θα διανέμεται σε συναδέλφους και όσους τραυματίζονται ή θανατώνονται εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής καθώς και στην περίπτωση που επέλθει θάνατος εκτός Υπηρεσίας από Τρομοκρατική Ενέργεια. Σε περίπτωση που επέλθει θάνατος το ποσό αυτό θα παραδίδεται στους νόμιμους κληρονόμους του. Ώρα Υπηρεσίας λογίζεται και ο χρόνος μετάβασης και αποχώρησης από την εργασία. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για ποσά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Συλλόγου. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για τα μέλη του συλλόγου τις συζύγους και τα τέκνα αυτών.

άρθρο 8ο

Δωρητές - Ευεργέτες Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο ή σε συνάδελφο χρήματα ή ισάξια αντικείμενα, ποσού μέχρι τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). Ευεργέτες δε, όσοι από τους παραπάνω, προσφέρουν ποσά μεγαλύτερα ή αναλαμβάνουν τη θεραπεία συναδέλφων, που αυτοί ή τα παιδιά τους έχουν ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Όργανα Διοίκησης

(άρθρα 9-26)

άρθρο 9ο

Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, με μυστική και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, το Γραμματέα Οργανωτικού και Κινητοποίησης, το Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και το Σύμβουλο Λαογραφικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιπλέον ορίζεται ως εκπρόσωπος του Συλλόγου στο Νομό Ευρυτανίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ως μόνιμο τόπο διαμονής το Καρπενήσι ή τη Νομό Ευρυτανίας. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος με τα παραπάνω προσόντα, τότε ως εκπρόσωπος του Συλλόγου στην Ευρυτανία ορίζεται απλό μέλος του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται κάθε τρία (3) έτη, κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Μαρτίου - Μαΐου, από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του προς τα μέλη, στα οποία πρέπει να αναφέρεται ο τόπος (γραφεία), ημέρα και η ώρα, να περιλαμβάνονται σε αυτή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έκτακτα δε αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέ-ματα που ζητούν να συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται κατά τη συνεδρίασή του, τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη και οι αποφάσεις του παίρνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που, τυχόν αμφισβητηθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των μελών του Συλλόγου, η τρίχρονη θητεία του μπορεί να λήξει νωρίτερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται έκτακτα, ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών του Συλλόγου. Η αίτηση αυτή πρέπει να κατατεθεί στο σύλλογο και να πρωτοκολληθεί, το δε Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Επίσης, μπορεί να λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και νωρίτερα από την τριετία, όταν ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσουν τόσα μέλη, ώστε και μετά τη συμπλήρωση των κενών θέσεων από τους αναπληρωματικούς, να μην μπορεί να βρίσκεται σε απαρτία.

άρθρο 10ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση και την πάροδο της προθεσμίας για τυχόν άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως της εκλογής του, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που η Εφορευτική Επιτροπή θα καταθέσει στο Σύλλογο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, με τον αντίστοιχο πίνακα των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Για το σκοπό αυτό, ο πλειοψηφήσας σύμβουλος απευθύνει σχετική πρόσκληση στους συναδέλφους του (τακτικούς και αναπληρωματικούς), στην οποία πρέπει να ορίζει την ημέρα, την ώρα και το θέμα της Συνεδρίασης. Στην περίπτωση που προσέλθουν όλα τα τακτικά μέλη, αποχωρούν τα αναπληρωματικά τοιαύτα. Στην δε περίπτωση που απουσιάζει ένα ή περισσότερα από αυτά, στη συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα, παίρνουν μέρος οι αναπληρωματικοί, κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους και μετέχουν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του προεδρείου. Προϋπόθεση της έγκυρης συμμετοχής των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση προς τυχόν απουσιάζοντες. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση επτά (7) από τα μέλη του, διαφορετικά συγκαλείται προς το σκοπό αυτό, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταλεί σχετική πρόσκληση μόνο σε εκείνα τα μέλη που απουσίασαν στην οποία θα αναγράφεται σαν μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης η συγκρότηση σε σώμα. Κατά την πρώτη συνεδρίασή τους, τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγουν με πλειοψηφία, για την τριετία που αρχίζει, από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης, με μυστική και με ψηφοδέλτια, ψηφοφορία μεταξύ τους για το προεδρείο, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, το Γραμματέα Οργανωτικού και Κινητοποίησης, το Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και το Σύμβουλο Λαογραφικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

άρθρο 11ο

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο, με αντίστοιχες αποφάσεις του και έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους σκοπούς του κα-ταστατικού και με τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Για την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του, θα πρέπει να αποφεύγεται, η κομματικοποίηση και η πολιτικολογία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σύλλογο στις οποιεσδήποτε σχέσεις του με τις κρατικές ή άλλες υπηρεσίες, δια του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που α-πουσιάζουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τέσσερις (4) τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτουν του αξιώματός των, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορούν να πάρουν μέρος, τα δε κενά συμπληρώνονται, με την ίδια απόφαση, από τους αναπληρωματικούς, κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Συγκαλεί με απόφασή του, τις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, καθώς επίσης - ύστερα από σχετική αίτηση του 1/3 των μελών του Συλλόγου και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Προεδρείο

(άρθρα 12-18)

άρθρο 12ο

Πρόεδρος Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Συμβούλιο, προΐσταται κατά τις συνεδριάσεις και διευθύνει τη συζήτηση. Εισηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα, που ανάγεται στους σκοπούς και φροντίζει για τη σωστή διατύπωση των αποφάσεων. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών τους, διευθύνοντας τη συζήτηση μέχρι της εκλογής του προεδρείου των. Λογοδοτεί προς τα μέλη του Συλλόγου στις Γενικές Συνελεύσεις και υποχρεούται να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις, διευκρινίσεις και επικρίσεις κατά αυτού ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στα δικαστήρια και σε οποιεσδήποτε άλλες Αρχές ή Υπηρεσίες. Δικαιούται να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, όπου χρειάζονται, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Συλλόγου. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπει, κατευθύνει, συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σωστή εκτέλεση του ειδικότερου έργου που τους έχει ανατεθεί. Υπογράφει τα, πάσης φύσεως έγγραφα, τα οποία συνυπογράφονται και από το Γενικό Γραμματέα και τα χρηματικά εντάλματα εισπράξεων ή πληρωμών με τον Ταμία. Ελέγχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, το ταμείο και εποπτεύει για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του Συλλόγου. Σε περίπτωση που για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει άμεσο ή έμμεσο υλικό ή ηθικό συμφέρον αφού υποστηρίζει τις απόψεις του, έχει υποχρέωση να παραδώσει το βήμα στον Αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση που εκείνος απουσιάζει στον αμέσως επόμενο, κατά τη σειρά της ανακήρυξης σύμβουλο, για να διευθύνει την παραπέρα συζήτηση και δεν έχει το δι-καίωμα να μετάσχει στην ψηφοφορία. Τον Πρόεδρο, που απουσιάζει ή εμποδίζεται να λάβει μέρος σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλες τις παραπάνω αρμοδιότητές του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

άρθρο 13ο

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, με τα ίδια δικαιώματα που έχει ο τελευταίος αλλά και τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις.

άρθρο 14ο

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, μετέχει στις συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει τα πρακτικά, προσυπογράφει όλα τα έγγραφα, φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και τα Βιβλία, φροντίζει για την τήρηση του Αρχείου και τηρεί Μητρώο του Συλλόγου. Το Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Γραμματέας Οργανωτικού και Κινητοποίησης.

άρθρο 15ο

Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και ενεργεί με εντολή του προέδρου όλες τις εισπράξεις και πληρωμές προσυπογράφοντας με τον Πρόεδρο, τα χρηματικά εντάλματα ή άλλα συναφή έγγραφα. Συντάσσει και υποβάλλει στη γενική Συνέλευση τον απολογισμού του προηγούμενου έτους, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του προσεχούς έτους και τον ισολογισμό του τρέχοντος έτους. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να προσυπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, με διπλότυπες αποδείξεις, που πρέπει να προσυπογράφονται και από τον Πρόεδρο, των οποίων το πρωτότυπο παραδίδεται σε εκείνον που πλήρωσε ή εισέπραξε και το αντίγραφό του παραμένει στο στέλεχος «μπλοκ» για τον προσήκοντα έλεγχο από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την Εξελεγκτική Επιτροπή και οποιοδήποτε μέλος αμφισβητήσει το έγκυρο και νόμιμο της είσπραξης ή της πληρωμής. Σε περίπτωση που κάποια δαπάνη δεν έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν μπορεί να ενεργήσει πληρωμή, χωρίς αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να τεθεί σε έγκριση, στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να κρατά στο Ταμείο του, περισσότερα από πεντακόσια ευρώ (500,00 €), σε μετρητά και έχει υποχρέωση να καταθέτει το επιπλέον ποσό σε λογαριασμό στο όνομα του Συλλόγου που θα έχει εγκρίνει εν τω μεταξύ το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να κάνει ανάληψη από την Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), απαιτείται η προσυπογραφή του σχετικού παραστατικού (εντάλματος κ.λπ.) από τον Πρόεδρο. Παραπάνω δε από το ποσό αυτό, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.

άρθρο 16ο

Γραμματέας Οργανωτικού Και Κινητοποίησης

Ο Γραμματέας Οργανωτικού και Κινητοποίησης έχει τη φροντίδα, με τη συμπαράσταση και των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της οργάνωσης συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων και εκδρομών και την κινητοποίηση συμμετοχής των μελών σε αυτά.

άρθρο 17ο

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, έχει τη φροντίδα να συμμετέχει σε κάθε μορφή εκδήλωσης, που κατά την κρίση του ιδίου και του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να προβάλει τους σκοπούς και το έργο του Συλλόγου σε ευρύτερο χώρο. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε συνέδρια ή συμ-βούλια άλλων συλλόγων, όπου προσκαλείται, για τον ως άνω σκοπό.

 άρθρο 18ο

Σύμβουλος Λαογραφικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο Σύμβουλος Λαογραφικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς, φροντίζει για την ανάδειξη της παράδοσης στα ήθη και έθιμα και τους παραδοσιακούς χορούς, που προάγουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, συμμετέχει σε συνέδρια, συμβούλια κ.λπ, εκπροσωπώντας το Σύλλογο σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Επίσης συνεπικουρεί, προσφέροντας κάθε είδους βοήθεια, στους Λαογραφικούς Συλλόγους του Νομού, με τα Διοικητικά Συμβούλια των οποίων συνεργάζεται στενά, προς το σκοπό αυτό και τους υπόλοιπους φορείς του Νομού (Νομαρχία - Δήμους κ.λπ.).

άρθρο 19ο

Τηρούμενα Βιβλία

Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα κύρια και βοηθητικά βιβλία:

  • Μητρώο Μελών, στο οποίο, σε αντίστοιχες στήλες θα καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε μέλους, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (δηλαδή το γένος), ονοματεπώνυμο του (ή της) συζύγου, ο τόπος γεννήσεών των, ο τόπος καταγωγής και πολιτογράφησης (Δήμος ή Κοινότητα), το επάγγελμα, η ιδιότητα, Υπηρεσία που υπηρετεί, ποια θέση κατέχει και η διεύθυνση κατοικίας των, με το τηλέφωνό των. Δύναται αυτό να τηρείται και ηλεκτρονικά.
  • Αλφαβητικό ευρετήριο των μελών με τη διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνό των.
  • Βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
  • Βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Βιβλίο Εκθέσεων Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων (Ταμείου).
  • Στελέχη (μπλοκ) αποδείξεων εγγραφής συνδρομών, δωρεών και εισφορών των μελών.
  • Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

(άρθρα 20-23)

άρθρο 20ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η οποία εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, στις ίδιες αρχαιρεσίες και με την ίδια διαδικασία (μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο) με αναπληρωματικά μέλη για ίση θητεία με το Διοικητικό Συμβούλιο.

άρθρο 21ο

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, μετά την οριστικοποίηση της εκλογής τους, συνέρχονται, ύστερα από πρόσκληση εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους, στα γραφείο του Συλλόγου, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών και εκλέγουν ένας συνάδελφό τους, ως Πρόεδρο. Στο θέμα αυτό της συγκρότησής τη σε Σώμα, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται για το Διοικητικό Συμβούλιο.

άρθρο 22ο

Η κατά αυτό τον τρόπο εκλεγμένη Εξελεγκτική Επιτροπή, συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο φορές το χρόνο και δέκα (10) ημέρες πριν από τις τακτικές ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες και αποφασίζει με έκθεσή της, ύστερα από έλεγχο των βιβλίων και εν γένει στοιχείων διαχειρίσεων των πόρων του Συλλόγου, για τις σωστές (νόμιμες) ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα ελέγχει αν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κάθε φορά, είχαν περιληφθεί στον από τη Γενική Συνέλευση εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε οικονομικής χρήσης (οικονομικού έτους). Αν διαπιστώσει παραλείψεις, τις διατυπώνει στην αντίστοιχη έκθεση των πρακτικών της.

άρθρο 23ο

Πριν από κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση, συντάσσει την έκθεσή της, τη σχετική με τη διαχείριση της αντίστοιχης περιόδου, που την υπογράφουν όλα τα μέλη της, την καταχωρεί στο δικό της Βιβλίο Πρακτικών, αντίγραφο δε αυτής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση και κατατίθεται στο προεδρείο και εισηγείται σε αυτήν την απαλλαγή ή όχι από κάθε ευθύνη ως προς τη διαχείριση, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενική Συνέλευση

(άρθρα 24-26)

άρθρο 24ο

Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Συλλόγου, αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου και εποπτείας της Διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής).

άρθρο 25ο

Τακτικά συγκαλείται κάθε χρόνο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από μήνα Γενάρη έως Μάρτη, με προσκλήσεις προς τα μέλη του Συλλόγου που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο, δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σαν τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται: Ο έλεγχος (διοικητικός και διαχειριστικός) των πεπραγμένων της Διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής) και απαλλαγή της από κάθε ευθύνη. Η ψήφιση του προϋπολογισμού του επόμενου χρόνου και Κάθε άλλο θέμα, που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται η απόλυτη πλειοψηφία το ήμισυ πλέον ενός, των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε οκτώ (8) ημέρες, με οσαδήποτε μέλη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού, ή για τυχόν διάλυση του Συλλόγου, οπότε απαραίτητα, για τη λήψη αντίστοιχης απόφασης, απαιτείται η παρουσία του μισού (1/2) των τακτικών μελών ταμειακώς τακτοποιημένων και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Διευκρινίζεται εδώ ότι δεν απαιτείται αποστολή προσκλήσεων σε ε-κείνους που απουσίαζαν. Κατά τη Γενική Συνέλευση, από το Γενικό Γραμματέα ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρείται κατάσταση παρουσίας των μελών που προσέρχονται, στην οποία υπογράφουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, με επιστολή του μέλους που δεν μπορεί να προσέλθει και που κατατίθεται στο προεδρείο. Κατά τη Γενική Συνέλευση, αν διαπιστωθεί απαρτία κατά την έναρξή της, θεωρείται ότι αυτή υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της. Κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει την εκλογή προεδρείου της, δια ανατάσεως των χειρών που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα δύο (2) Μέλη, που θα διευθύνουν τις εργασίες και δύο (2) Γραμματείς, για την τήρηση των πρακτικών. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν στο Προεδρείο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δια του παρόντος άρθρου (τροποποίηση καταστατικού ή διάλυση του Συλλόγου), που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Απόφαση για θέμα που δεν έχει αναγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης είναι άκυρη, εκτός αν το θέμα περιληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του ενδιαφερομένου.

άρθρο 26ο

Έκτακτα μπορεί να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μελών, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς τακτοποιη-μένων μελών, που πρέπει να καθορίζουν σε σχετική αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε τρεις (3) εβδομάδες από τη λήψη της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αρχαιρεσίες

(άρθρα 27-30)

άρθρο 27ο

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της Διοίκησης του Συλλόγου γίνονται από τη Γενική Συνέλευση, κάθε τρία (3) χρόνια, κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Μαρτίου-Μαΐου. Σε αυτή τη Γενική συνέλευση, που συγκαλείται όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης μπαίνει η εκλογή της Διοίκησης. Αρχαιρεσίες για την εκλογή της Διοίκησης, γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου για τους διαμένοντες - υπηρετούντες στην Αττική. Οι διαμένοντες - υπηρετούντες τόσο στο Νομό Ευρυτανίας, όσο και σε άλλες πόλεις της Επικράτειας, δύναται να ψηφίζουν με επιστολή. Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και οι οποία διενεργεί τις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, καταρτίζει ειδικό εκλογικό κατάλογο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στη συνέχεια με βάση τον εκλογικό κατάλογο, αποστέλλει το ψηφοδέλτιο καθώς και ένα φάκελο με την ένδειξη «Εκλογές για Δ.Σ. και Ε.Ε.» και ένα φάκελο με την ένδειξη «Στοιχεία Μέλους Συλλόγου», σε όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε. όποιους από το ψηφοδέλτιο επιθυμούν. Τοποθετούν το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο με την ένδειξη «Εκλο-γές για το Δ.Σ. και Ε.Ε.» και τον σφραγίζουν. Το φάκελο αυτό στη συνέχεια το τοποθετούν μέσα στο φάκελο με την ένδειξη «Στοιχεία Μέλους Συλλόγου» και τον αποστέλλουν ταχυδρομικά με απόδειξη στην έδρα του Συλλόγου. Οι φάκελοι αυτοί παραλαμβάνονται από την Εφορευτική Επιτροπή, συντάσσεται πρακτικό παραλαβής και πρακτικό των ψηφισάντων με αλληλογραφία. Την ημέρα διενέργειας των εκλογών, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, με τα μέλη αυτής, ελέγχει τους φακέλους και διαγράφει τους ψηφίσαντες με αλληλογραφία από τον εκλογικό κατάλογο, αφαιρεί το φάκελο με την ένδειξη «Στοιχεία Μέλους Συλλόγου» και τοποθετεί το δεύτερο φάκελο με την ένδειξη «Εκλογές για το Δ.Σ. και Ε.Ε.» στην κάλπη που ψηφίζουν. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων.

άρθρο 28ο

Κατά τη Γενική Συνέλευση, εκλέγεται με ανάταση των χεριών, η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από πέντε (3) μέλη, για τις αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν στα γραφεία του Συλλόγου για την Αττική, εκ των οποίων το πρώτο εκτελεί καθήκοντα Προέδρου, το δεύτερο αναπληρώνει τον Πρόεδρο και το τρίτο εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα. Όσα μέλη προτίθενται να είναι υποψήφιοι για τη Διοίκηση δεν μπορούν να εκλεγούν σαν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι Γενική Συνέλευση αποφασίζει ημερομηνία αρχαιρεσιών μέσα με αποκλειστική προθεσμία σαράντα ημερών και αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ενημέρωση όλων των μελών με επιστολή, τόσο για την ημερομηνία αρχαιρεσιών, όσο και για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων. Για τους διαμένοντες - υπηρετούντες σε άλλες πόλεις της Επικράτειας εσωκλείεται, μαζί με την επιστολή γνωστοποίησης των αρχαιρεσιών και σφραγισμένος φάκελος, περιέχων ψηφοδέλτιο.

άρθρο 29ο

Οι κατάθεση των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων να εκλεγούν στη Διοίκηση, πρέπει να γίνεται εγγράφως με σχετική αίτηση - δήλωση στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία μέχρι τριάντα (30) ημερών πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, έτσι ώστε να έχει χρόνο, να τυπώσει τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια, κατά αλφαβητική σειρά, με διάκριση, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

άρθρο 30ο

Οι ψηφοφορία αρχίζει για την 07:00 και τελειώνει την 19:00 της ιδίας ημέρας. Τα ψηφοδέλτια σταυρώνονται εκ της δεξιάς ή αριστεράς των ονομάτων των υποψηφίων, μέχρι επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε άλλη σημείωση, ένδειξη ή δι-ακριτικό, καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο. Με την πάροδο της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη των αρχαιρεσιών, προσυπογράφει με τους άλλους συναδέλφους του, το κλείσιμο της κατάστασης των ψηφισάντων και με τη βοήθεια άλλων δύο (2) ψηφολεκτών, ενεργεί τη διαλογή των ψηφοδελτίων. Στο όνομα του κάθε υποψηφίου, που έχει στο μεταξύ καταχωρηθεί σε αντίστοιχη κατάσταση, με τη φροντίδα του γραμματέα της επιτροπής, παρατίθεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου, στο οποίο έχει τεθεί σταυρός προ-τίμησης από τον ψηφοφόρο. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, στο ίδιο πρακτικό, η Εφορευτική Επιτροπή, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες σαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντίστοιχα, ανάλογα με τον αριθμό ψήφων, που πήρε ο καθένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Γιορτή του Συλλόγου

άρθρο 31ο

Με απόφαση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της διαδικασίας αναγνώρισης του καταστατικού του Συλλό-γου, μπορεί να ορισθεί μία ημέρα γιορτής του, κατά προτίμηση στο διάστημα της άνοιξης, εντός ή εκτός Αττικής ή Ευρυτανίας και να δίνεται έτσι η ευκαιρία στα μέλη, να γνωρίζονται μεταξύ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση - Εκκαθάριση Τύχη περιουσίας

(άρθρα 32-34)

άρθρο 32ο

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών του ο «Πανελλήνιος Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυτάνων Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών - Αγροφυλάκων και Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 24, παράγραφος ζ του παρόντος καταστατικού, διαλύεται όταν απομείνει αριθμός μελών μικρότερος από το νόμιμο όριο ή και όταν εκτραπεί ή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το σκοπό του.

άρθρο 33ο

Η εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου, πραγματοποιείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

άρθρο 34ο

Όταν διαλυθεί ο Σύλλογος, η περιουσία του, περιέρχεται στην Ένωση Αστυνομικών Νομού Ευρυτανίας, ώστε να τη διαμοιράσει σε οικογένειες τυχόν φονευθέντων συναδέλφων (Αστυνομικών -Πυροσβεστών - Λιμενικών Αγροφυλάκων - Συνοριακών Φυλάκων - Ειδικών Φρουρών και Πολιτικών Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας), κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενικές και Τελικές Αποφάσεις

(άρθρα 35-39)

άρθρο 35ο

Η συνεργασία του Συλλόγου, με άλλους συλλόγους Ευρυτάνων, Δήμους, Νομαρχίες, νομικά πρόσωπα, λοιπούς φορείς, της Ένωσης Αστυνομικών Ευρυτανίας και Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επιβάλλεται, εφόσον δεν συγκρούονται οι επιδιώξεις τους. Ο εν λόγω Σύλλογος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εγγραφεί σε Ανώτατο Συλλογικό όργανο και λοιπά (για παράδειγμα την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων), αποτελώντας μέλος αυτού, οπότε και θα αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ορισμό του ή των προβλεπόμενων εκπροσώπων, σύμφωνα με το καταστατικό αυτού, χρονικής διάρκειας ίσης με του Διοικητικού Συμβουλίου.

άρθρο 36ο

Η εκποίηση της τυχόν περιουσίας του Συλλόγου, γίνεται μόνο, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία.

άρθρο 37ο

Η ανάρτηση και η αφαίρεση φωτογραφιών (προσώπων ή τοπίων) γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θέμα που τίθεται προς ψήφιση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

άρθρο 38ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να αμείβονται από το Ταμείο του Συλλόγου, για οποιαδήποτε υπηρεσία, που προσφέρουν σε αυτόν. Εξαιρούνται και δύναται να καλύπτονται από το ταμείο τα έξοδα μετακίνησης με Λεωφορείο, Τραίνο και Πλοίο, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διαμένουν εκτός Αττικής και για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις αυτού.

άρθρο 39ο

Τα τυχόν κενά του παρόντος Καταστατικού συμπληρούνται και ερμηνεύονται με τις αντίστοιχες διατάξεις «περί Σωματείων και Νομικών Προσώπων» του Αστικού Κώδικα.

άρθρο 40ο

Έγκριση καταστατικού

Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από σαράντα (40) άρθρα, διαβάσθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε, ομόφωνα, κατά άρθρο και στο σύνολό του από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη, που το υπογράφουν και οι οποίοι συνήλθαν για το σκοπό αυτό, σήμερα ημέρα Κυριακή 20 Μαΐου 2007 στην Αθήνα, Λ. Γαλατσίου 43 - Γαλάτσι.-

Γαλάτσι, 20 Μαΐου 2007

 
bottom

Valid XHTML and CSS.