.

Μνημόνιο οδηγιών προστασίας από φυσικές καταστροφές

Καιρός

Χάρτης Ευρυτανίας


Τράπεζα Αίματος PDF Εκτύπωση E-mail

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

Άρθρο 1

 Ίδρυση - σκοπός

α.- Ιδρύεται, σύμφωνα με την παράγραφο ε’ του άρθρου 3 του καταστατικού (σκοπός του Συλλόγου) υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ευρυτάνων Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών - Αγροφυλάκων και Πολιτικών Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας τράπεζα αίματος και παραγώγων αυτού για τους δότες, τα μέλη και όλους τους Ευρυτάνες που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας ανεξάρτητα αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Σύλλογο, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου ε’ και στ' του άρθρου 3 του, παρόντος κανονισμού,

 β.- Στα μέλη της τράπεζας αίματος χορηγείται ειδική ταυτότητα, η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που αυτά προσέρχονται για αιμοδοσία.

γ.- Στο Αρχείο του Συλλόγου τηρείται ονομαστικό βιβλίο (δύναται και ηλεκτρονικό) αιμοδοσίας Τράπεζας αίματος και λήψης φιαλών.

Άρθρο 2

Έδρα – Αιμοδυναμική Μονάδα

 Έδρα της εν λόγω Τράπεζας αίματος, ορίζεται η πόλη των Αθηνών (Αιμοδυναμική Μονάδα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γιώργος Γενηματάς»).

Άρθρο 3

Μέλη τράπεζας

α.- Μέλος της εν λόγω Τράπεζας αίματος, μπορεί να γίνει όποιος είναι μέλος του Συλλόγου, ο ίδιος ή άλλο μέλος της οικογένειας του.

 β.- Οποιοσδήποτε άλλος προσφέρει τακτικά αίμα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ανεξάρτητα αν είναι μέλος του Συλλόγου ή κατάγεται ή υπηρετεί ή έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Ευρυτανία.

γ.- Οποιοσδήποτε άλλος Ευρυτάνας με καταγωγή ιδίου, πατρός, μητρός και συζύγου και χρήζει άμεσης χορήγησης φιαλών αίματος, με την επιφύλαξη της παραγράφου στ’ του παρόντος άρθρου.

δ.- Αιμοδότης θεωρείται και όποιος, αφού προσέλθει στη μονάδα αιμοδοσίας και συμπληρώσει το ειδικό έντυπο, δεν του επιτρέπεται Ιατρικά να προσφέρει αίμα.

ε.- Δικαιούνται φιάλες αίματος, όσοι με τους παραπάνω, έχουν πρώτου βαθμού συγγένειας με τον ασθενή λήπτη. 

στ.- Για τους λήπτες που δεν είναι συγγενείς, απαιτείται: i) επιστροφή του 50% των φιαλών σε διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης και ii) εγγύηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 4

Χρόνος αιμοληψίας

α.- Τα μέλη υποχρεούνται να προσφέρουν τακτικά αίμα, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο, ανάλογα με τον προγραμματισμό του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και τα ελάχιστα αποθεματικά της τράπεζας.

β.- Υποχρέωση για οπωσδήποτε προσφορά αίματος, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους, έχουν όλοι όσοι κάνουν χρήση του άρθρου 5, πάνω από μία φορά.

Άρθρο 5

Τρόπος λήψης αίματος - αριθμός φιαλών - ανώτατο όριο

α.- Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει γραπτό ή προφορικό αίτημα ανάλογα με το επείγον της περίπτωσης, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος. Ενημερώνεται ο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο υπεύθυνος τράπεζας αίματος, ο οποίος με υπογεγραμμένο υπηρεσιακό σημείωμά του, προς την αιμοδυναμική μονάδα του Νοσοκομείου, αιτείται τον αντίστοιχο αριθμό φιαλών για τον ασθενή-λήπτη, όπου κι αν νοσηλεύεται. Υπηρεσιακό Σημείωμα δύναται σε περίπτωση κωλύματος να υπογράφει εκτός του Υπευθύνου και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.

 β.- Ως ανώτατος αριθμός χορήγησης εφάπαξ φιαλών ορίζονται οι τέσσερις (4) και για τον ίδιο λήπτη, μέχρι τρεις φορές το χρόνο, δηλαδή σύνολο δώδεκα (12) φιάλες.

Άρθρο 6

Ορισμός Υπευθύνου Τράπεζας αίματος

α.- Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει υπεύθυνο Τράπεζας αίματος, αμέσως μετά τη λήψη των καθηκόντων του, ο οποίος έχει θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να αλλάζει κάθε φορά με κατά πλειοψηφία απόφασή του.

β.- Δύναται ο υπεύθυνος Τράπεζας αίματος να είναι μη εκλεγμένο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη κρίση αυτού, απαραίτητα όμως πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου.

Άρθρο 7

Οικονομική επιβάρυνση και λοιπά έξοδα

Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση ή άλλα έξοδα, που έχουν σχέση με τη λειτουργία της Τράπεζας αίματος, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 8

Αποκλεισμός συμμετοχής - διαγραφή μέλους

α.- Δεν δικαιούται τη λήψη αίματος, όποιος επί ένα (1) συνεχόμενο έτος και αφού έχει κληθεί προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετάσχει σε αιμοδοσία δεν το πράττει και στη συνέχεια επιθυμεί λήψη αίματος και ως εκ τούτου αυτοδίκαια διαγράφεται. Άρση του αποκλεισμού και της διαγραφής επιτυγχάνεται, επίσης αυτοδίκαια, με την προσφορά από το συγκεκριμένο μέλος τουλάχιστον δύο (2) φιαλών αίματος, η μία εκ των οποίων να είναι του ιδίου, εφόσον ιατρικώς επιτρέπεται.

β.- Δεν αποκλείεται ή διαγράφεται σε καμία περίπτωση, μέλος που προσέρχεται για αιμοδοσία και δεν του επιτρέπεται ιατρικώς, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα διαρκεί η ιατρική απαγόρευση.

Άρθρο 9

Παράγωγα αίματος κλ.π.

Στην ίδια τράπεζα δύναται να φυλάσσονται και παράγωγα αίματος, όπως αιμοπετάλια κ.λπ, δικαίωμα λήψης των οποίων έχουν μόνο όσοι προσφέρουν τέτοια.

 Άρθρο 10

Τροποποίηση Κανονισμού - Επικύρωση Γενικής Συνέλευσης

Ο παρόντας εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τράπεζας αίματος και παραγώγων αυτού, δύναται να επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, με απλή πλειοψηφία και να τροποποιείται επίσης απ’ αυτή με την ίδια διαδικασία, όταν κρίνεται απαραίτητο από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση που κατατίθεται σ’ αυτή.

    Γαλάτσι, 20 Οκτωβρίου 2008

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                      Ο Αντιπρόεδρος 

          Δημήτριος Γεωργαλής                            Νικόλαος Διαμαντής

  Ο Γεν. Γραμματέας                                        Ο Ταμίας

           Κώστας Καλτσούνης                                  Νικόλαος Γκούρλιας

          Η Σύμβουλος Δημ. Σχέσεων               Ο Γραμματέας Οργανωτικού

                  Όλγα Διώτη                                 Κωνσταντίνος Τσιάρας

                Ο Σύμβουλος Λαογραφικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

         Κοσμάς Τσιαμάκης

 
bottom

Valid XHTML and CSS.